Công văn số 4424/SGDĐT-CTTT V/v đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh