Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19