Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131